Mycomedica hory

Obchodné podmienky 2024

Podmienky a pravidlá

I.
Základné ustanovenia

  

1. Tieto Obchodné podmienky vydáva v súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou 369476, so sídlom Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, kontaktné údaje: objednavky@MycoMedica.cz, tel.: +420-739-454-915 (ďalej len "predávajúci").

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetových stránkach dostupných na www.mycomedica.cz, www.mycomedica.eu, www.mycomedica.sk, www.yaomedica.cz, www.yaomedica.com, www.yaomedica.sk, www.caremedica.cz, caremedica.eu a www.caremedica.sk (ďalej len "internetový obchod") zmluvu o kúpe tovaru, zmluvu o poskytnutí služby, zmluvu o dodaní digitálneho obsahu alebo zmluvu kombinujúcu vyššie uvedené (ďalej spoločne len "zmluva"), a to ako spotrebiteľ mimo svojej podnikateľskej činnosti alebo ako podnikateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej spoločne len "kupujúci"). Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na uzatváranie zmlúv inými spôsobmi uvedenými v týchto obchodných podmienkach (t. j. e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom systému EDI v prípade zákazníkov z radov podnikateľov).

 3. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok spolu s prijatou objednávkou tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

 4. Tieto Obchodné podmienky sú dostupné a zmluva sa uzatvára na internete na stránkach www.mycomedica.cz, www.yaomedica.cz a www.caremedica.cz v českom jazyku, na internete na stránkach www.mycomedica.eu, www.yaomedica.com a caremedica.eu v anglickom jazyku a na internete na stránkach www.mycomedica.sk, www.yaomedica.sk a caremedica.sk v slovenskom jazyku.

II.
Informácie o tovare, službách a digitálnom obsahu


 1. Informácie o tovare, službách alebo digitálnom obsahu (ďalej spoločne len "produkty") vrátane ich cien a hlavných vlastností sú uvedené v katalógu internetového obchodu. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (ďalej len "ceny") a zostávajú v platnosti počas obdobia, v ktorom sú zobrazené v internetovom obchode. Ceny nezahŕňajú náklady na doručenie tovaru a spôsob platby, ktorý si kupujúci zvolil v rámci objednávky. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Všetky prezentácie produktov v katalógu internetového obchodu majú len informatívny charakter (t. j. nie sú ponukou na uzavretie zmluvy) a v žiadnom prípade nenahrádzajú poradenstvo kvalifikovaného odborníka. Predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim žiadnu zmluvu týkajúcu sa prezentovaných produktov podľa týchto obchodných podmienok.

 3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú zverejnené v internetovom obchode. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú platné len na území, pre ktoré je vybraná časť internetového obchodu určená alebo na ktoré je doručenie obmedzené. V častiach internetového obchodu s koncovkou .cz je doručenie obmedzené na územie Českej republiky, s koncovkou .sk na územie Slovenska a s koncovkou .eu alebo .com na krajiny, ktorých výber je povolený v prvom kroku objednávky. V prípade služieb a digitálneho obsahu spravidla nevznikajú žiadne náklady na doručenie, keďže sú doručované online. Náklady na online prístup k službám alebo digitálnemu obsahu znáša kupujúci a nelíšia sa od základnej sadzby.


 4. Akékoľvek zľavy z cien výrobkov nie je možné kombinovať, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

 

5. Pre bezproblémový online prístup k službám a digitálnemu obsahu je potrebné elektronické zariadenie (počítač, mobil alebo tablet nie starší ako 5 rokov) vybavené internetovým pripojením (aspoň 20/5 Mbps) a štandardným aktualizovaným internetovým prehliadačom (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera alebo Safari), pričom sa môže vyžadovať aj softvér tretích strán uvedený v popise produktu v katalógu internetového obchodu (napr. Zoom). Digitálny obsah sa poskytuje v štandardnej technickej kvalite, ktorú možno primerane očakávať vzhľadom na jeho účel.

 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek digitálny obsah poskytnutý na základe Zmluvy na určitý čas, ak je zastaraný, zavádzajúci, porušuje právne predpisy alebo predávajúci už nie je oprávnený obsah sprístupniť (licenčné dôvody). Kupujúci môže ukončiť záväzok vyplývajúci z takejto zmluvy bez sankcií, ak zmena nepodstatným spôsobom zhorší jeho prístup k digitálnemu obsahu alebo jeho používanie. Aktualizácie digitálneho obsahu nie sú dohodnuté.

 

7. Predávajúci nie je subjektom poskytujúcim služby ani pôvodcom (tvorcom) poskytovaného digitálneho obsahu. Informácie oznámené v priebehu poskytovania služieb alebo obsiahnuté v digitálnom obsahu nie sú odborným poradenstvom a sú určené výlučne na informačné účely. Predávajúci je povinný obrátiť sa na odborníka ohľadom ich použitia v individuálnom prípade. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním a spoliehaním sa na informácie v nich obsiahnuté.III.
Objednávka a uzavretie zmluvy


 1. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Tieto náklady sa nelíšia od bežných sadzieb poskytovaných príslušnými telekomunikačnými spoločnosťami kupujúceho.

 2. Objednávku produktov prezentovaných v katalógu internetového obchodu
kupujúci uskutoční týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým v internetovom obchode zaregistroval,
b) vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode bez registrácie,
c) telefonicky na čísle +420-739-454-915,
d) e-mailom na adrese objednavky@mycomedica.cz,

 

a tiež v prípade firemných zákazníkov:

 

e) prostredníctvom systému EDI implementovaného predávajúcim (napr. Orion).

 3. Pri zadávaní objednávky v internetovom obchode si kupujúci vyberá výrobky, volí počet kusov, spôsob doručenia (v prípade tovaru) a platby, ako aj uvádza svoje kontaktné a fakturačné údaje, prípadne inú adresu na doručenie. Osoba, ktorá uzatvára zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Podnikateľský zákazník), dodatočne doplní svoje IČO alebo DIČ. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ ZA CENU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne a pravdivé. Podmienkou odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.

 4. Predávajúci
bezodkladne po prijatí objednávky z internetového obchodu zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadávaní objednávky. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku. Rozumie sa, že ak predávajúci neodmietne návrh na uzavretie zmluvy do 24 hodín (v dňoch pracovného pokoja, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa táto lehota automaticky predlžuje o trvanie týchto dní) od prijatia objednávky, zmluva sa považuje za uzavretú a objednávka za prijatú uplynutím tejto lehoty. Objednávka sa považuje za prijatú a zmluva za uzavretú aj vtedy, ak predávajúci začne plniť zmluvu skôr (napr. odošle tovar, sprístupní digitálny obsah atď.). Za potvrdenie prijatia objednávky a uzavretej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje aj zaslanie informácie o odoslaní tovaru. Prijatím objednávky vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluva so vzájomnými právami a povinnosťami podľa týchto obchodných podmienok. Oznámenie o prípadnom odmietnutí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

 

5. Na základe kúpnej zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu využiť objednané služby, pričom kupujúci je povinný zaplatiť cenu za príslušné plnenie. Na základe zmluvy o digitálnom obsahu sa predávajúci zaväzuje sprístupniť kupujúcemu objednaný digitálny obsah a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň cenu.

 

6. V prípade telefonickej objednávky uskutočnenej kupujúcim na telefónnom čísle predávajúceho je zmluva uzavretá prijatím príslušného telefonátu predávajúcim, pričom kupujúci je povinný zaplatiť príslušnú cenu. Najneskôr v čase dodania výrobku predávajúci potvrdí kupujúcemu uzavretie zmluvy v textovej forme (napr. odovzdaním súhrnu prijatej objednávky a kópie obchodných podmienok). V prípade objednávky zadanej Kupujúcim zaslaním objednávky na e-mailovú adresu Predávajúceho je zmluva uzavretá až prijatím objednávky Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaplatiť príslušnú cenu. Objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom e-mailu musí obsahovať minimálne špecifikáciu výrobkov, požadované množstvo, dátum a miesto dodania (v prípade tovaru), identifikačné a adresné údaje Kupujúceho, ako aj meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku v mene Kupujúceho odoslala. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať alebo odmietnuť akúkoľvek telefonickú alebo e-mailovú objednávku. Oznámenie o prípadnom odmietnutí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.

7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva sa v takom prípade uzatvára potvrdením, ktoré Kupujúci zašle na e-mailovú adresu Predávajúceho.

8. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné, resp. zaväzujú Kupujúceho k zaplateniu príslušnej ceny. 9. Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do okamihu jej prijatia alebo odmietnutia zo strany Predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese predávajúceho uvedenej v týchto obchodných podmienkach. Zrušenie objednávky tovaru je možné len v prípade, ak objednávka ešte nebola spracovaná a tovar nebol Kupujúcemu odoslaný. Zrušenie objednávky sa uskutočňuje zaslaním e-mailu na adresu objednavky@MycoMedica.cz alebo telefonicky na čísle +420-739-454-915. Kupujúci je povinný uviesť informácie o objednávke, jej číslo a svoje identifikačné údaje.

9. V prípade, že dôjde k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny v internetovom obchode alebo v procese objednávania, nie je Predávajúci povinný plniť za nesprávnu cenu, a to ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle mu na jeho e-mailovú adresu opravenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením zaslaným Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.


IV.
Účet zákazníka


 1. Po registrácii kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci zadávať objednávky výrobkov. Kupujúci môže zadávať objednávky výrobkov aj bez registrácie.

 

2.  Pri registrácii zákazníckeho účtu a pri objednávaní je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní výrobkov považuje predávajúci za správne a záväzné.

 3. Prístup do zákazníckeho účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať zákaznícky účet.

 5. Zákaznícky účet sa zriaďuje na dobu neurčitú. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet Kupujúceho, ak Kupujúci nevyužíva svoj zákaznícky účet dlhšie ako 6 mesiacov alebo ak Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

V.
Platobné podmienky a dodanie


 1. Kupujúci môže zaplatiť dohodnutú cenu výrobkov a všetky náklady spojené s ich dodaním podľa zmluvy v internetovom obchode týmito spôsobmi:


 a) dobierkou alebo platobnou kartou pri prevzatí
tovaru,
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,
c) bezhotovostným prevodom kreditnou kartou,
d) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
e) v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v sídle predávajúceho,
f) v hotovosti alebo kreditnou kartou pri osobnom odbere v expedičnej kancelárii.

 2. V 
prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí výrobkov. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná podľa pokynov, ktoré predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom v potvrdení objednávky. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Kupujúci riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho. V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť Kupujúci povinný zaplatiť pred prijatím objednávky Predávajúcim, pričom v takom prípade sa zaplatená suma považuje za zálohu.

3. Výber spôsobu doručenia sa uskutočňuje počas procesu objednávky. Tovar sa doručí kupujúcemu:


 a) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,
b) prostredníctvom expedičného úradu na adresu expedičného úradu uvedenú kupujúcim,
c) osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

4. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Kupujúceho a v potvrdení objednávky Predávajúceho. V prípade, že je spôsob dodania dohodnutý na základe osobitnej žiadosti Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania. Ak nie je dohodnuté inak, tovar doručuje prepravná spoločnosť DPD.

5. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, Kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6. Na obale výživového doplnku sa uvádza jeho úplné zloženie a návod na použitie. Na obale takéhoto tovaru sa vždy uvádza aj dátum minimálnej trvanlivosti tovaru.

 (7. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Kupujúci je povinný venovať zvýšenú pozornosť povrchu kartónu obalu alebo obálky, ochrannej páske a prípadným, aj drobným poškodeniam a prasklinám, najmä prierazom kartónu a deformáciám rohu obalu. Tieto znaky môžu poukazovať na neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy, a tým aj na možné poškodenie tovaru vo vnútri balíka. V takomto prípade kupujúci spíše s dopravcom reklamačný protokol alebo záznam o stave, v akom bol balík alebo obálka doručená, ako aj o ďalších poškodeniach, aby sa vyriešila reklamácia a minimalizovali možné škody.

 8. Kupujúci prevezme tovar od dopravcu v obálke alebo balíku. Tovar je odoslaný v priebehu pracovných dní (zvyčajne do 1-5 pracovných dní) odovzdaním prepravcovi. Dodacia lehota sa riadi internými predpismi dopravcu. Ak niektoré položky nie sú aktuálne na sklade, ale sú už na ceste, môže sa doba expedície predĺžiť o 1-7 pracovných dní nad rámec bežnej doby expedície. V prípade, že niektoré položky nie sú momentálne na sklade ani na ceste, predávajúci bude kupujúceho kontaktovať e-mailom. Tovar bude kupujúcemu doručený do 30 dní. Zodpovednosť za náhodné znehodnotenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho v čase prevzatia tovaru alebo v čase, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neurobil.

 

9. V prípade služieb a digitálneho obsahu spravidla nevznikajú žiadne náklady na doručenie, pretože sa poskytujú online. Náklady na online prístup k službám alebo digitálnemu obsahu znáša kupujúci a nelíšia sa od základnej sadzby. Služby sa poskytujú jednorazovo v dohodnutom čase (napr. umožnenie účasti na živom online podujatí). Predávajúci sprístupní digitálny obsah kupujúcemu buď okamžite po prijatí objednávky, alebo v dohodnutom čase, a to buď jednorazovo, alebo na určité obdobie. V prípade, že kupujúci uzavrie zmluvu o poskytnutí služieb alebo dodaní digitálneho obsahu v lehote 14 dní pred dátumom poskytnutia alebo sprístupnenia, potom odoslaním objednávky výslovne súhlasí s tým, že mu bude plnené pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a tým berie na vedomie, že jeho právo odstúpiť od zmluvy zaniká. Informácie a podmienky dodania služieb a digitálneho obsahu sú uvedené v popise príslušného produktu v katalógu internetového obchodu.

10. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúra sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo môže byť priložený k dodanému tovaru. Tento daňový doklad je zároveň dodacím listom. 11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru, nie však skôr ako po prevzatí tovaru. Kupujúci nenadobúda žiadne práva (licencie) k obsahu služieb a digitálnemu obsahu nad rámec práva používať ich pre vlastnú potrebu v súlade s ich účelom a podmienkami.

VI.
Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky


 1. Kupujúci, ktorý uzavrel zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru,

(b) prevzatie poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí,
c) prevzatie prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru,

(d) uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu.

 (2) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo tovaru, ktorý bol dodaný v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po ich porušení spotrebiteľom. Kupujúci tiež nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu, a od zmluvy o dodávke digitálneho obsahu po začatí plnenia, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy poučil kupujúceho, že právo na odstúpenie od zmluvy v takom prípade zaniká. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Ak sa spolu s objednávkou dodáva vzorka alebo darček, musí sa vrátiť predávajúcemu spolu s výrobkami.

 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným predávajúcemu. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim. Predávajúcim uprednostňovaným spôsobom odstúpenia od zmluvy je zaslanie vyhlásenia na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v článku I.1.

 4. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy na tovar, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný vrátiť tovar prednostne štandardným poštovým balíkom. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

 

Adresa na vrátenie tovaru predávajúcemu je adresa prevádzkových priestorov predávajúceho:

 

TCM POINT s.r.o., Tomkova 53, Police nad Metují 54954

5. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý, v pôvodnom neotvorenom obale tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou - daňovým dokladom (originál alebo kópia). Tovar vrátený na dobierku Predávajúceho nebude Predávajúcim akceptovaný a nie je riadnym vrátením tovaru.

 

6. V prípade, že služby majú byť kupujúcemu poskytnuté alebo digitálny obsah sprístupnený kupujúcemu od určitého dátumu (ďalej len "dátum"), môže kupujúci požiadať o zrušenie zmluvy a vrátenie časti ceny, ak túto žiadosť podá viac ako 7 dní pred dátumom. Neskôr nie je možné vykonať storno. Ak kupujúci podá žiadosť o zrušenie 14 dní alebo menej pred termínom a viac ako 7 dní pred termínom, bude mu odpočítaný storno poplatok a bude mu vrátené 50 % ceny produktu. Ak kupujúci požiada o zrušenie viac ako 14 dní pred termínom, bude mu vrátená plná cena príslušného výrobku. Ak predávajúci zmení termín, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ale takéto odstúpenie musí byť uskutočnené do 14 dní od oznámenia zmien predávajúcim, pokiaľ zmeny neboli oznámené menej ako 14 dní pred termínom. V takom prípade možno odstúpenie od zmluvy uplatniť do uplynutia lehoty.

 

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, alebo v prípade kúpy tovaru do 14 dní od vrátenia tovaru, všetky finančné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na dodanie rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba od kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak Predávajúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Náklady na dodanie tovaru sa vrátia len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu dodania.

8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, vyčerpania kapacity, nedostupnosti výrobku alebo iných dôvodov nemožnosti dodania, vrátane dôvodov spočívajúcich u tretej osoby. Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na doručenie prijaté od kupujúceho do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim.

VII.
Práva z chybného plnenia a reklamácie


 (1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že výrobky sú bez vád, t. j. najmä že majú dohodnuté vlastnosti (napr. zodpovedajú popisu, množstvu, kvalite, funkčnosti atď.) a sú vhodné na dohodnutý účel, ako aj že majú obvyklé vlastnosti, sú vhodné na obvyklý účel a sú dodané s príslušným návodom na použitie. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode priloženom k tovaru uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

 2. Kupujúci má
možnosť voľby spôsobu riešenia reklamácie. V prípade vady výrobku môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a v závislosti od povahy vady a práv priznaných zákonom požadovať:
a) dodanie bezchybného (nového) výrobku,
b) opravu (alebo doplnenie chýbajúceho tovaru),
c) primeranú zľavu,
d) odstúpenie od zmluvy.

 3. Ak má výrobok vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie (dodaním nového výrobku alebo opravou pôvodného výrobku), ak to nie je nemožné alebo neprimerane nákladné. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po upozornení na vadu. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy, ak predávajúci odmietol vadu odstrániť, neodstránil ju v súlade so zákonom alebo ak je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vadu nebude možné odstrániť v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho, alebo ak sa vada opakuje, alebo ak ide o podstatné porušenie príslušnej zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná.

 

4. Kupujúci môže reklamovať vadu tovaru, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia tovaru. V prípade digitálneho obsahu môže kupujúci reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od sprístupnenia obsahu. Ak má byť sprístupnený dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tomto období. Ak sa vada prejaví do jedného roka od prevzatia tovaru alebo sprístupnenia digitálneho obsahu, má sa za to, že príslušný výrobok bol vadný už pri prevzatí alebo sprístupnení (v prípade tovaru to platí len pre kupujúcich spotrebiteľov). Ak je digitálny obsah sprístupnený jednorazovo, predávajúci zodpovedá za vady digitálneho obsahu, ktoré mal digitálny obsah v čase sprístupnenia. Vady služieb možno reklamovať do šiestich mesiacov od poskytnutia služieb.

 

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu (práva z vadného plnenia) u predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo korešpondenčne prostredníctvom kontaktov uvedených v článku I. bod 1. V prípade, že na vybavenie reklamácie je potrebné prevzatie tovaru predávajúcim, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na spôsobe jeho prevzatia, prípadne môže kupujúci doručiť tovar osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb na adresu podľa článku VI. bod 4. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a kontaktné údaje Kupujúceho, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na inej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu. Predávajúci informuje kupujúceho o výsledku reklamácie e-mailom.

8. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak kupujúci vadu sám spôsobil. 9. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Toto právo môže Kupujúci uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby alebo záruky za akosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak je vada spôsobená vonkajšou udalosťou po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.

 8. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, 2099 až 2117, 2389c až 2389s a (ak je kupujúci spotrebiteľom) § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.


VIII.
Doručovanie


 (1) Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať všetku písomnú korešpondenciu elektronickou poštou.

 2. Kupujúci doručuje korešpondenciu predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 3. Predávajúci doručuje korešpondenciu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávke Kupujúceho.


IX.
Osobné údaje


 1. Všetky informácie poskytnuté kupujúcim pri komunikácii s predávajúcim sa považujú za dôverné. Predávajúci použije údaje kupujúceho najmä na účely plnenia kúpnej zmluvy, prípadne na účely vedenia zákazníckeho účtu. Obchodné oznámenia môžu byť zasielané na e-mailovú adresu, ak to umožňuje zákon, pokiaľ to nie je výslovne odmietnuté. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobných alebo súvisiacich produktov a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom odmietnuť (zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení).

 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle predávajúceho podľa článku I. Ods. 1 tejto zmluvy.

X.
Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a sťažností


 1. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo zmlúv je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na online riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je možné využiť platformu umiestnenú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

 

3. Kupujúci môže svoje sťažnosti adresovať priamo predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v článku I.1 týchto obchodných podmienok. Informáciu o vybavení reklamácie zašle Predávajúci vždy na e-mailovú adresu Kupujúceho.

 

4. Kupujúci sa môže s prípadnými sťažnosťami obrátiť aj priamo na štátne orgány dohľadu v príslušnej oblasti. Predávajúci je oprávnený vykonávať svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v rozsahu vymedzenom zákonom.

XI.
Osobitné ustanovenia pre firemných zákazníkov


 1. Tieto obchodné podmienky upravujú aj vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a osoby, ktorá uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "obchodný zákazník"). 2. Všeobecná časť týchto Obchodných podmienok sa na vzťahy Predávajúceho s Podnikateľskými zákazníkmi vzťahuje primerane, pokiaľ výslovne neupravuje vzťahy s Podnikateľskými zákazníkmi. V prípade rozporu medzi všeobecnou časťou a osobitnými ustanoveniami pre Obchodných zákazníkov majú pre vzťahy s Obchodnými zákazníkmi prednosť osobitné ustanovenia týchto Obchodných podmienok.

 

2. Podnikoví zákazníci môžu na rozdiel od kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, využívať aj objednávanie prostredníctvom systémov EDI implementovaných predávajúcim (napr. Orion). Zmluva sa uzatvára prijatím objednávky predávajúcim (napr. správou "ORDRSP"), pričom kupujúci je povinný zaplatiť cenu. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom systému EDI musí obsahovať minimálne špecifikáciu výrobku z platnej ponuky predávajúceho, požadované množstvo, dátum a miesto dodania (v prípade tovaru), identifikačné a adresné údaje kupujúceho. Kupujúci je povinný v objednávkach dodržiavať aktuálne platné ceny výrobkov u Predávajúceho, prípadne s prihliadnutím na status veľkoobchodného zákazníka. Aktuálne ceny sú uvedené v katalógu internetového obchodu alebo je cenník k dispozícii na vyžiadanie u Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať alebo odmietnuť objednávku ako celok alebo jej časť. Oznámenie o prípadnom odmietnutí objednávky zašle predávajúci prostredníctvom systému EDI (napr. správou "ORDRSP").

3. Podnikateľský zákazník sa môže s predávajúcim dohodnúť na úhrade cien na základe faktúry vystavenej predávajúcim a zaslanej na uvedenú e-mailovú alebo poštovú adresu. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej odoslania Podnikovému zákazníkovi. Cena alebo jej časť sa považuje za riadne zaplatenú okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

 

4. V prípade omeškania Podnikateľa s úhradou dohodnutej ceny alebo jej časti sa Podnikateľ zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že Podnikateľský zákazník bude v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek časti ceny dlhšie ako 30 dní, Podnikateľský zákazník sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z nezaplatenej časti celkovej ceny. Zmluvný úrok a zmluvná pokuta sú splatné siedmy deň odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho na zaplatenie. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zmluvný úrok a zmluvnú pokutu so zaplatenou časťou ceny za predpokladu, že Podnikateľský zákazník s takýmto započítaním súhlasí. Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať od Podnikateľského zákazníka náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ani povinnosť Podnikateľského zákazníka splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.

 

5. Podnikateľský zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach predávajúceho, o ktorých sa dozvie v súvislosti s uzatváraním zmlúv alebo vedením zákazníckeho účtu a ktoré nie sú verejne prístupné, najmä o veľkoobchodných cenách, zmluvných vzťahoch a dodávateľoch predávajúceho, ako aj o personálnych a iných interných podmienkach predávajúceho. Táto povinnosť trvá aj po splnení zmlúv a zrušení zákazníckeho účtu.

XII.
Osobitné ustanovenia pre veľkoobchodných zákazníkov


 1. Predávajúci môže udeliť štatút veľkoobchodného zákazníka (ďalej len "veľkoobchodný zákazník") podnikateľskému zákazníkovi, ktorý preukázateľne objednáva výrobky za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a to podľa svojich interných kritérií.

 

2. Aktuálny stav obchodného zákazníka je možné zistiť prostredníctvom zákazníckeho účtu v internetovom obchode, keď má veľkoobchodný zákazník aktivované veľkoobchodné ceny, alebo si ho môže kedykoľvek overiť u predávajúceho.  Počas trvania statusu Veľkoobchodného zákazníka je Veľkoobchodný zákazník oprávnený zadávať predávajúcemu objednávky na výrobky za zvýhodnené veľkoobchodné ceny. Na status Veľkoobchodného zákazníka nie je právny nárok a Predávajúci ho môže Obchodnému zákazníkovi kedykoľvek odobrať bez udania dôvodu, a to najmä v prípade porušenia týchto Obchodných podmienok, nesplnenia podmienky objednávania produktov na ďalší predaj alebo nesplnenia iných interných kritérií (napr. nesplnenie minimálnej hodnoty objednávok za uplynulé obdobie).
      
3. Veľkoobchodný zákazník je povinný na svojej internetovej stránke primerane reprezentovať predávajúceho a jeho produkty. Predávajúci je povinný na požiadanie sprístupniť Veľkoobchodnému zákazníkovi fotografie výrobkov v elektronickej podobe, pričom Predávajúci môže podľa vlastného uváženia sprístupniť Veľkoobchodnému zákazníkovi aj informácie o výrobkoch a texty (ďalej spoločne len "propagačné materiály"). Používaním sprístupnených Propagačných materiálov Veľkoobchodný zákazník akceptuje podmienky nevýhradnej licencie udelenej Predávajúcim na dobu trvania statusu Veľkoobchodného zákazníka vrátane toho, že táto licencia nezahŕňa právo postúpiť alebo udeliť sublicenciu na Propagačné materiály tretej strane a že Predávajúci nezodpovedá Veľkoobchodnému zákazníkovi za žiadne škody vzniknuté v dôsledku používania Propagačných materiálov a Veľkoobchodný zákazník sa vzdáva práva na náhradu škody. Veľkoobchodný zákazník je povinný dodržiavať príručku na používanie propagačných materiálov, ak je k propagačným materiálom priložená.


XIII.
Záverečné ustanovenia


 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Českej republiky. 2. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Všetky spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného zmluvou alebo v súvislosti s ním, sa budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním s vynaložením všetkého úsilia na dosiahnutie zmierlivého riešenia alebo prostredníctvom mediátora, ktorého si zmluvné strany spoločne zvolia. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť priateľské riešenie sporu vyplývajúceho z právneho vzťahu založeného Zmluvou prostredníctvom vzájomných rokovaní, spor rozhodne súd.

 3.    Uzatvorené zmluvy sú archivované v elektronickej podobe u predávajúceho a nie sú prístupné. 4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4. Kopírovanie, upravovanie alebo používanie textov, fotografií, filmov, ochranných známok, log a iných obsahov a prvkov Predávajúceho vrátane jeho webových stránok alebo ich častí je bez súhlasu Predávajúceho zakázané. 5. Predávajúci je oprávnený uplatniť svoje práva k predmetom duševného vlastníctva podľa osobitných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o vymáhaní práv z priemyselného vlastníctva a o ochrane obchodného tajomstva v znení neskorších predpisov a podľa § 2976 a nasl. o nekalej súťaži podľa Občianskeho zákonníka.

 

5.    Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do internetového obchodu alebo z jeho používania v rozpore s jeho určením. 6. Kupujúci nesmie pri používaní internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí tvoriacich internetový obchod alebo ich neoprávnene používať a používať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvér spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho účelom alebo zámerom.

 

6. Predávajúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo zmlúv vzniknutých na ich základe na tretiu osobu za predpokladu, že tým nedôjde k zhoršeniu postavenia kupujúceho. Kupujúci s takýmto postúpením výslovne súhlasí. Kupujúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo zmlúv na ich základe uzatvorených na tretiu osobu len so súhlasom Predávajúceho.

7. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie týchto Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Okrem toho môže Predávajúci jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky v primeranom rozsahu, pokiaľ ide o jeho dlhodobé záväzky z nich vyplývajúce (napr. vedenie zákazníckeho účtu). O každej takejto zmene Obchodných podmienok Predávajúci informuje Kupujúceho najneskôr 14 dní pred dňom účinnosti novej verzie Obchodných podmienok, a to zverejnením novej verzie na webovom rozhraní internetového obchodu alebo správou zaslanou na e-mailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tieto zmeny Obchodných podmienok odmietnuť zrušením svojho zákazníckeho účtu. Ak tak neurobí alebo o to nepožiada pred nadobudnutím účinnosti zmien, má sa za to, že so zmenami Obchodných podmienok súhlasí.

 

8. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov je priložený k týmto obchodným podmienkam.

 

9. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

 

TCM POINT s.r.o.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV