Mycomedica hory

Podmienky používania stránok

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.mycomedica.cz (ďalej len "Stránka") je spoločnosť TCM POINT s.r.o., IČO: 28785517, spisová značka: C 27282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, Sídlo: Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, e-mail: info@MycoMedica.cz (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke v súlade so zákonom č. 121/2000 Z. z. Autorský zákon (ďalej len Autorský zákon). Je zakázané kopírovať akúkoľvek časť obsahu, vzhľadu alebo zdrojového či programového kódu webovej stránky bez jej predchádzajúceho súhlasu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky používania webovej stránky (ďalej len "podmienky"). Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať webové stránky (ďalej len "používatelia").

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu stránky bez súhlasu prevádzkovateľa. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo pridaní akejkoľvek časti Stránky, s výnimkou povoleného vloženia obsahu používateľa.

Nahrávaním používateľského obsahu (napr. recenzií alebo fotografií) na stránku udeľuje používateľ prevádzkovateľovi všetky práva a povolenia potrebné na používanie príslušného obsahu alebo jeho šírenie, najmä neobmedzenú, nevýhradnú licenciu na šírenie obsahu verejnosti na celom svete prostredníctvom internetu po celú dobu trvania vlastníckych práv k obsahu, ako aj povolenie na šírenie podobizne používateľa (ak obsah obsahuje podobizeň). Používateľ zaručuje, že je oprávnený udeliť takéto práva a povolenia.

Len Používatelia, ktorí si zakúpili tovar na Stránke, môžu zverejňovať jeho recenzie (poskytované prostredníctvom samostatnej stránky prístupnej len Používateľovi). Poskytnuté informácie sa zverejňujú s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť preskúmania. Prevádzkovateľ stránok nevykonáva dohľad nad obsahom recenzií formou predbežnej kontroly a zodpovedá zaň len v prípadoch stanovených zákonom (§ 5 zákona č. 480/2004 Z. z.). Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo spätne skontrolovať uverejnené recenzie a odstrániť akúkoľvek recenziu, najmä z dôvodov nesúladu so zákonom alebo týmito Podmienkami. Obsah recenzie nesmie byť nezákonný alebo v rozpore s týmito Podmienkami a nesmie byť okrem iného v rozpore s dobrými mravmi, obsahovať vulgarizmy, byť urážlivý, nepravdivý, nezrozumiteľný alebo irelevantný. Nesmie tiež úmyselne poškodiť prevádzkovateľa alebo uviesť spotrebiteľa do omylu. Nezákonný alebo inak nevhodný obsah recenzie môžete nahlásiť Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktu uvedeného na začiatku Podmienok.
Niektoré informácie uverejnené na tejto stránke prevzal prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré považuje za spoľahlivé. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých uverejnených informácií, ani za odkazy na stránky tretích strán.

Všetky informácie uverejnené na tejto stránke slúžia len na informačné účely a nepredstavujú odborné poradenstvo.

Tieto podmienky môže meniť alebo dopĺňať iba prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok pred zmenou alebo zrušením Podmienok, sa riadia znením platným v deň vzniku týchto vzťahov.

Podmienky boli zverejnené 25.4.2022 a sú platné a účinné od tohto dátumu.

Kde môžete kúpiť naše výrobky

Rozsiahla sieť distribútorov po celej CR

Jednoducho si vyhledejte najbližšieho predajcu, distribútora, alebo lekáreň s našimi produktmi.

ZOBRAZIŤ NAJBLIŽŠÍCH DISTRIBÚTOROV